Tu jesteś:Start / Promuj się z Lubtur / Regulamin portalu

Regulamin w postaci pliku PDF można pobrać tutaj.

REGULAMIN portalu Lubtur.pl


§1
Przedmiot i postanowienia ogólne.


1. Przedmiotem Regulaminu jest dodanie do bazy informacji turystycznej północno - wschodniej części województwa lubuskiego www.lubtur.pl obiektu atrakcji bądź usługi turystycznej.

2. LUBTUR - Lubuskie Ukazujemy Bogactwo Turystycznie Urozmaiconego Regionu jest projektem współpracy opartym na umowie partnerskiej zawartej w dniu 13 maja 2010 roku w Świebodzinie pomiędzy:
• Stowarzyszeniem "LGD Działaj z Nami", z siedzibą w Świebodzinie
• Stowarzyszeniem Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania, z siedzibą w Sulęcinie

3. Projekt LUBTUR zwany dalej Projektem realizowany jest w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Projekt działa na terenie obszarów wiejskich północno-wschodniej części województwa lubuskiego, a dokładnie na obszarze 25 gmin członkowskich Stowarzyszeń partnerskich: Bledzew, Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Przytoczna, Pszczew, Santok, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Torzym, Zwierzyn.

5. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby licznej grupy usługodawców zależnych od rozwoju, promocji i zwiększenia atrakcyjności turystyki. Istotą projektu współpracy jest stworzenie pierwszej na tym terenie informacji turystycznej w postaci interaktywnej strony internetowej. Nowatorski charakter bazy informacji turystycznej polega na zgromadzeniu możliwie największej ilości lokalnych zasobów (turystycznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych) istotnych i interesujących z punktu widzenia turysty. Strona internetowa oprócz atrakcji turystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym, będzie zawierała również informacje o: usługach związanych z hotelarstwem, agroturystyką, gastronomią i usługach przewodników turystycznych oraz wszelkich imprezach cyklicznych.

6. Udział w Projekcie oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym Regulaminie.


§2
Definicje


Portal Lubtur.pl - internetowy portal umożliwiający prezentację, zgodną z zapisami niniejszego Regulaminu, ofert obiektów atrakcji turystycznych, usług turystycznych oraz innych lokalnych zasobów, istotnych z punktu widzenia turysty, którego właścicielem jest Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zarejestrowane w Świebodzinie, ul. Wałowa 1, pod nr KRS 0000290500.

Użytkownik Portalu Lubtur.pl - osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Portalu lubtur.pl, zwana w dalszej części Regulaminu także Uczestnik.

Administrator - Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 'O ochronie danych osobowych' - Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 jest po stronie gmin Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin, Zwierzyn - Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami", z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Wałowej 1, KRS 0000290500, NIP 927-189-81-99, REGON 080214256, a po stronie gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Łagów, Ośno Lubuskie, Santok, Sulęcin, Torzym - Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Młynarskiej 1, NIP 4290042479 REGON 080248858.


§3
Warunki uczestnictwa w Portalu Lubtur.pl


1. Uczestnikami Portalu Lubtur.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownik, w celu dodania nowego obiektu, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wypełnienie pól obowiązkowych, co wiąże się również z podaniem swojego imienia i nazwiska, e- mail oraz telefonu.

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z podziękowaniem za zgłoszenie nowego obiektu. Z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem Lubtur.pl, którego przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik dodając obiekt oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Administrator może uzależnić korzystanie z Portalu Lubtur.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w Formularzu zgłoszeniowym.

5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Portal Lubtur.pl może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

6. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Portal Lubtur.pl ma prawo:
- wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
- zablokować dodanie zakładki obiektu do wyjaśnienia sprawy,
- usunąć obiekt w trybie natychmiastowym.

7. Publikacja obiektu nastąpi dopiero po sprawdzeniu i akceptacji przez Administratora.

8. Administrator wymaga, aby oferta obiektu Użytkownika zawierała przynajmniej jedno zdjęcie. W przypadku braku wymaganego zdjęcia, obiekt nie zostanie dodany.

9. Jeśli Administrator znajdzie błędy gramatyczne, ortograficzne lub stylistyczne w treści oferty obiektu to ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.

10. W wyniku stwierdzenia prawidłowości podanych danych, Portal Lubtur.pl tworzy dla Użytkownika zakładkę jego obiektu, zawierającą informacje i zdjęcia na temat danego obiektu oraz w miarę potrzeby inne informacje, jak np. cennik świadczonych usług, godziny otwarcia obiektu, mapkę położenia itp.

11. Użytkownik ma prawo do zmiany lub aktualizacji informacji lub zdjęć dotyczących zgłoszonego przez siebie obiektu, poprzez poinformowanie o tym Administratora na adres mailowy: dzn@lubtur.pl


§4
Odpowiedzialność i zobowiązania.


W związku z korzystaniem z Portalu Lubtur.pl każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

2. Przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.

3. Niewykorzystywania Portalu Lubtur.pl lub jakichkolwiek usług świadczonych w Portalu Lubtur.pl, bezpośrednio lub pośrednio, do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszających prawa osób trzecich.

4. Nie prowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu informatycznego Portalu Lubtur.pl lub systemów komputerowych osób trzecich.

5. Zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.

6. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność oferty dodanego obiektu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazanych przez Użytkownika informacji.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie www.lubtur.pl, które związane są z ofertą danego obiektu.

9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację.

10. Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę, poprzez informację o wszelkich zmianach na e- mail Administratora.

11. Na wyraźny wniosek, Administrator będzie aktualizował bezpłatnie ofertę Użytkownika.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora - awarie serwera, włamania na serwer itp.


§5
Opłaty


1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z prezentacją na stronie internetowej www.lubtur.pl.


§6
Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych.


1.Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych obiektu, podanych dobrowolnie przez Użytkownika oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 'O ochronie danych osobowych' - Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883., z wyłączeniem danych objętych klauzulą (wyłącznie na użytek Administratora).

2. Administrator oświadcza, że dane osobowe osoby zgłaszającej obiekt, które należy obowiązkowo podać podczas zakładania konta, tj. (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Poprzedni
Grudnia 2023
Następny
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Szukaj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”
Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.